Black Sale! – Promocje

Regulamin akcji promocyjnej „Black Sale! 2023”, organizowanej w dniach 13.11.2023 – 30.11.2023 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Sale! 2023” jest NOVOTERM z siedzibą w Szczecinie (70-807), ul. Zimowa 6, NIP: 8521025136, REGON: 810767878, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067373.
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lazienkinovo.pl zwanego dalej „Sklepem internetowym”.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty w sklepie internetowym, których pełna lista została załączona w załączniku numer 1. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne są na sklepie internetowym pod adresem: https://lazienkinovo.pl/black-sale/
 4. Promocja obowiązuje od 13.11.2023 do 30.11.2023 r. do godziny 23:59.
 5. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 6. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży Zamówienie na Produkty Promocyjne, a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny Produktów Promocyjnych rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu.

II. Zasady Promocji

 1. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i zapłacenie zamówienia składającego się z produktów wymienionych w załączniku numer 1 oraz znajdujących się na stronie: https://lazienkinovo.pl/black-sale/
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie Internetowym.
 3. Promocja obowiązuje dla wszystkich dostępnych w Sklepie Internetowym form płatności. Przy czym przy płatności „Za pobraniem” do wysyłki doliczana jest dodatkowa opłata w wysokość 10 zł brutto.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy – lazienki@novoterm.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinno zostać zawarte – Imię i nazwisko, numer oraz data złożonego zamówienia, dokument zakupu oraz opis zaistniałego problemu wraz ze zdjęciem.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

IV. Ochrona danych osobowych

 Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2023 r.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: https://lazienkinovo.pl/black-sale/.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem: https://lazienkinovo.pl/black-sale/
 5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 6.  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych promocją

 • WC kompakt Niagara DUO
 • Wanna Nora
 • Wanna Maya
 • Wanna Marika LUX L/P
 • Wanna Doli
 • Wanna Antica
 • Akcesoria do wanny Antica białe
 • Akcesoria do wanny Antica czarne
 • Okap Tango biały
 • Kabina hydromasażowa Lisa 90
 • Kabina hydromasażowa Presto 90
 • Kabina hydromasażowa Strada 90
 • Kabina hydromasażowa XL 120
 • Kabina hydromasażowa XL 150
 • Kabina hydromasażowa Karolina 80
 • Kabina hydromasażowa Karolina 90
 • Kabina natryskowa Katia 100 Prawa
 • Kabina natryskowa Glasgow 100
 • Kabina Walk-In Zeta 140
 • Kabina natryskowa Leo 80 black
 • Kabina natryskowa Leo 90 black
 • Kabina natryskowa Xenia DUO 80 black
 • Kabina natryskowa Xenia DUO 90 black
 • Umywalka nablatowa KR-44
 • Miska wisząca WC Delos Black
 • Panel natryskowy Martin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *