Weekend Majowy z darmową dostawą od 500 zł. w lazienkinovo.pl

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji „Weekend Majowy z darmową dostawą od 500 zł. w lazienkinovo.pl” jest firma NOVOTERM z siedzibą w Szczecinie (70-807), ul. Zimowa 6, NIP: 8521025136, REGON: 810767878, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067373,
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lazienkinovo.pl zwanego dalej „Sklepem”.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.04.2022 r. i trwa do 04.05.2022
 2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 500 zł.
 4. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.
 5. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 500 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
 6. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na stronie internetowej.
 7. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 8. Promocja obowiązuje dla wybranych form płatności.
 9. Promocja nie obowiązuje na wysyłkę za pobraniem oraz wysyłkę za granicę.
 10. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 11. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy – lazienki@novoterm.pl
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Weekend Majowy z darmową dostawą od 500 zł. w lazienkinovo.pl” jest publicznie dostępny na stronie: https://lazienkinovo.pl/weekend-majowy-z-darmowa-dostawa-od-500-zl-w-lazienkinovo-pl/
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://lazienkinovo.pl/weekend-majowy-z-darmowa-dostawa-od-500-zl-w-lazienkinovo-pl/
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lazienkinovo.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2022 i obowiązuje do dnia 04.05.2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *